Opninga av Eventyrøy

Vimeo
 

Eventyrøy Stadion. 28.08-2016